top of page
Karl_Tronstad_ME-konferanse_stryn_side_5
Karl Tronstad side 3  aktuell biomedisin

ME-forskinga ved Haukeland: 

Overlege Øystein Fluge og Professor Olav Mella leiar forskingsgruppa for ME ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk. Studiekoordinator for dei kliniske studiane er sjukepleiar Kari Sørland. Forskingsgruppa er samansett av legar og forskarar, sjukepleiarar, forskingsteknikarar, molekylærbiologar og treningsterapeutar.

Gruppa arbeider med kliniske studiar som omhandlar mogeleg medikamentell behandling for ME/CFS. I tillegg driv gruppa kontinuerlege laboratorieforsøk med utgangspunkt i ein biobank med blodprøver og anna prøvemateriale frå deltakarar i dei kliniske studiane. Forskinga har som mål å kartleggje sjukdomsmekanismar ved ME, og identifisere biomarkørar for sjukdommen.

I samband med forskinga og dei kliniske studiane har dei opparbeida ein solid biobank med prøvemateriale. Materialet er godt karakterisert og forskarane har mykje data om pasientane. Dei har publisert fleire gode forskingsartiklar i siste 10 åra.  Studiar på cellemetabolisme ved Universitetet i Bergen og immunologiske faktorar ved Oslo Universitetssjukehus vert utført med utgangspunkt i denne forskingsbiobanken. 

 

Solid forsking tar tid og krev langsiktig finansiering: 

 

«Solid forskning krever tid, og det er helt vesentlig at vi har mulighet til å jobbe langsiktig, sier overlege ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Øystein Fluge, som leder forskningsgruppen for ME/CFS ved sykehuset sammen med professor Olav Mella. – Det langvarige samarbeidet med Kavlifondet helt siden 2011 har gitt oss mulighet til å inngå samarbeid med kolleger med stor erfaring og kompetanse på fagområder som autoimmunitet, pediatri, immunogenetikk og energimetabolisme. Med årene har det vokst frem et fagmiljø med fokus på biomedisinsk forskning på ME/CFS i Norge, sier overlege Øystein Fluge» 

Foto under: Kristin Risa, og Helse-bergen

Fotomontasje forskingsgruppa Haukeland.png

Ein publisert artikkelen viser funn som tyder på at eit enzym, Pyruvat Dehydrogenase (PDH) er nedregulert og gir opphoping av melkesyre i staden for energi. 

"De aktuelle cytokinene er kjent for å påvirke en rekke biologiske mekanismer, deriblant energistoffskiftet, noe som kan bidra til å forklare deler av det kliniske symptombildet. - Funnene i denne studien taler for at det kan være viktig med subgruppering av pasienter med kronisk utmattelsessyndrom for å finne frem til best mulig behandling." 

Les innlegget i Tidsskriftet og kva Karl Johan Tronstad, som er professor ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen seier: 

https://tidsskriftet.no/2017/10/fra-andre-tidsskrifter/kronisk-utmattelse-setter-avtrykk-i-immunforsvaret

 

Her finn du presentasjon av forskingsgruppa, kliniske studiar på ME og samarbeidspartnar på Helse-Bergen sine sider:

https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/forsking-pa-me

UiB får 11 millionar i støtte til ME-forskning;

 "Forskningsrådet har bevilget 60 millioner kroner til ulike forskningsprosjekt innen kvinnehelse. UiB er tildelt 11 millioner kroner til et prosjekt ved Institutt for biomedisin som skal undersøke om pasienter med ME kan ha en feil i energiomsetningen.

– Denne bevilgningen betyr svært mye for forskningen vår på ME/CFS. Målet for dette prosjektet er å få ny kunnskap om mekanismene bak sykdommen, og lete etter biomarkører som forhåpentligvis kan brukes til diagnostisering og målrettet behandling, sier prosjektleder Karl Johan Tronstad ved Tronstad lab. Han leder forskningen i tett samarbeid med Øystein Fluge og Olav Mella fra UiB og Haukeland universitetssjukehus». 

LES artikkelen på UIB sine sider, og Forskning.no

Nokre artiklar på norsk om forskningsarbeidet ved Haukeland, som ligg på Kavlifondet sine sider som ein kan lese i linker under. Sidan hausten 2011 har Kavlifondet støtta Forskningsgruppa for ME ved Kreftavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus, leia av Øystein Fluge og Olav Mella.

NY STUDIE VISER NEDSATT EVNE TIL REGULERING AV BLODOMLØPET HOS PASIENTER MED ME/CFS

Publisert 26.03.2021: «Denne studien konkluderer derfor med at det er en sammenheng mellom ME/CFS og redusert endotelfunksjon, men at vi ikke kan se noe direkte samsvar mellom endotelfunksjonen og den enkelte pasientens symptomtrykk». https://kavlifondet.no/2021/03/ny-studie-viser-nedsatt-evne-til-regulering-av-blodomlopet-hos-pasienter-med-me-cfs/?fbclid=IwAR1nj2-_xkl3ErivnhM0hQoIKE8zWwYIX01Rz0RtAenYYOVZD-4CW7cN5gI

LOVENDE RESULTATER FRA FORSØK MED KREFTMEDISIN VED ME/CFS

Publisert 03.05.2020:  «– Hovedkonklusjonen i studien er at behandling med cyklofosfamid er gjennomførbar hos pasienter med ME/CFS, sier førsteforfatter Ingrid Gurvin Rekeland, som er lege i forskningsgruppen»  https://kavlifondet.no/2020/05/lovende-resultater-fra-forsok-med-kreftmedisin-ved-me-cfs/?fbclid=IwAR3x9GeVo2YM66Q0XZ6LO5syIf9M6sgICF-boI79m6XNcGqSmPV3JfVVmt8

NY STØTTE TIL FORSKNING PÅ ME/CFS FRA KAVLIFONDET: 

Publisert 03.02.2019: https://kavlifondet.no/2020/02/ny-stotte-til-forskning-pa-me-cfs-fra-kavlifondet/?fbclid=IwAR0K_6hY_WAGWwEmCVYr2FzNY4G6mRFPXS9Je88OvyUXAMD2IBWtedQlIwQ

 

STUDIE VISER IKKE EFFEKT AV BEHANDLING MED KREFTMEDISIN HOS PASIENTER MED ME/CFS

Publisert 2.april 2019: https://kavlifondet.no/2019/04/studie-viser-ikke-effekt-av-behandling-med-kreftmedisin-hos-pasienter-med-me-cfs/

 

 

KAVLIFONDET GIR 4,7 MILLIONER KRONER TIL ME-FORSKNING VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

Publisert 14. september 2018: https://kavlifondet.no/2018/09/kavlifondet-forlenger-stotten-til-me-forskning-ved-haukeland-universitetssykehus/

 

ØKT SATSNING PÅ FORSKNING GIR HÅP TIL ME-SYKE

Publisert 11.mai 2018: https://kavlifondet.no/2018/05/okt-satsning-pa-me-forskning-gir-hap/

 

NY STUDIE OM PDH-ENZYMET OG ME FRA FORSKNINGSGRUPPEN I BERGEN

Publisert 22. desember 2016: https://kavlifondet.no/2016/12/ny-studie-om-sykdomsmekanismer-ved-me-fra-forskningsgruppen-i-bergen/

 

 

Universitetet i Bergen: 9,5 millionar frå Forskingsrådet gjennom BEHOV-ME.

Forskningsgruppa rundt Karl Johan Tronstad ved Institutt for biomedisin har fått innvilga 9,5 millionar til å undersøke årsaker ved myalgisk encefalopati

Vil finne årsaker til kronisk utmattelsessyndrom ME​

Publisert 9.april 2018: https://www.uib.no/biomedisin/108970/vil-finne-årsaker-til-kronisk-utmattelsessyndrom-me

bottom of page