Fokus på ME har vore i kontakt med Forskningsrådet for å prøve å finne ut av kor mykje Staten løyver av økonomiske midlar til forsking på ME, og vi legge svaret i sin heilheit under.

Vi prøvar å følgje opp med å spørje kvifor det ikkje blir ein ny runde med BEHOV-ME som i 2016. 

-----

Forskningsrådet finansierer helseforskning innenfor et bredt spekter av tematiske områder. 

Det er departementenes tildelingsbrev og porteføljeplanen for Helse som legger grunnlaget for Forskningsrådets prioriteringer innenfor helseforskningen. 

 

Forskningsrådet har blant annet fått føringer i tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet om å prioritere forsking på CFS/ME men de har ikke angitt noe spesifikt beløp.

I 2016/2017 prøvde Forskningsrådet ut et nytt virkemiddel kalt behovsidentifisert forskning, etter en engelsk modell. Det skulle være et supplement til ordinære tematisk rettede utlysninger i Forskningsrådets helseprogrammer. Hovedformålet med virkemiddelet er å trekke brukere av forskningen inn i beslutningene om hva det skal forskes på. Det ble innvilget fire prosjekter etter denne utlysningen. For mer info om behovsidentifisert forskning om CFS/ME, se Administrativ sluttrapport og egenvurdering, Forskningsrådet 2019, Behovsidentifisert forskning om CFS_ME BEHOV-ME (5).pdf

Totalt er det finansiert 12 prosjekter på i underkant av 70 millioner kroner fra 2012-2024, se tabell under. Inkludert i disse er der to konferanser om CFS/ME. I tillegg kan det være flere prosjekter som kan gi kunnskap om CFS/ME, som ikke kommer i søket vårt fordi de gir mer grunnleggende kunnskap og bruker andre begreper. (Vi har gjort søket i Forskningsrådet prosjektbank, se prosjektbanken her

 

Det finnes dessverre ikke noe felles nasjonal oversikt over all CFS/ME forskning i Norge, altså forskning som også finansieres av andre finansiører enn Forskningsrådet.

image.png